HOME

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ได้เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2530 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษา ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านวิชาการและวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการฯ (ME-NETT2020) ครั้งที่ 34 ในปี พ.ศ.2563 ร่วมกับสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย และนับเป็นโอกาสอันดีในการร่วมฉลองครบรอบ 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้กำหนดแนวคิดหลักคือ “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ “Innovation for Sustainability” ดังนั้น งานวิจัยที่เผยแพร่ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ จะได้แสดงศักยภาพของนักวิจัยไทยและร่วมสร้างเครือข่ายวิศวกรเครื่องกลไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นสืบไป

Our official sponsors