สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย

Thai Society of Mechanical Engineers


ศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง
Prof.Dr.Kulachate Pianthong
นายกสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย
President of Thai Society of Mechanical
Engineers (TSME)


Search
จำนวนผู้เข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday123
mod_vvisit_counterYesterday538
mod_vvisit_counterThis week661
mod_vvisit_counterLast week5128
mod_vvisit_counterThis month10706
mod_vvisit_counterLast month6680
mod_vvisit_counterAll days3239559

Online (20 minutes ago): 11
Your IP: 100.28.227.63
,
Today: Jun 23, 2024

PostHeaderIcon ทำเนียบหัวหน้าภาค (Department Head)


อ.สมมาตร ทองคำ

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


อ.ดร.ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร.ภิญโญ พวงมะลิ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.อ.อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง

ผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

รศ.ดร.อังคีร์ ศรีภคากร

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       

ผศ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผศ.ดร.จารุพล สุริยวนากุล 

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.เอกพจน์ ตันตราภิวัฒน์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ผศ.ดร.อธิกร วงศธนวริศ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.นรินทร์ ศิริวรรณ

ประธานหลักสูตรสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผศ.ดร.รุ่ง กิตติพิชัย

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

น.อ.รศ.ประยูร กันอยู่

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

โรงเรียนนายเรือนวมินทกษัตริยาธิราช

รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ผศ.มกร  ลักขณา

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

อาจารย์สุขใจ พรมประสานสุข

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี

รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ.ดร.ทวีศิลป์ เล็กประดิษฐ์

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

อ.ดร.ฐกัด เบญจเลิศยานนท์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย

ดร.วินัย จันทร์เพ็ง

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อ.ดร.อาภากร วัฒนะ 

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

น.อ.บารมี คัมภิรานนท์

ผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ฝ่ายศึกษา

โรงเรียนนายเรือ

ผศ.ดร.วาโย ช้างเจริญ

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

ผศ.ดร.ธิบดินทร์ แสงสว่าง

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมระบบเครื่องกลและนวัตกรรมอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผศ.ดร.ชโลธร ธรรมแท้ 

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผศ.ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ผศ.ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผศ.ดร.ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ นิ่มดำ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ