ประชาสัมพันธ์จากทางผู้จัดงาน

UPDATE (16 พ.ค. 65)  *** ปิดรับบทความ *** บทความอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ กรุณาติดตามข้อคิดเห็นจากผู้พิจารณาบทความเพื่อแก้ไขปรับปรุงบทความ ได้จากทางหน้าระบบ Submission

UPDATE (23 เม.ย. 65)  *** ประกาศแจ้งสำหรับผู้ส่งบทความ เรื่องการขยายเวลาการส่งบทความฉบับเต็ม *** สามารถส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ผ่านทางระบบส่งบทความ โดยให้จัดทำบทความให้ตรงตามรูปแบบที่ได้กำหนดไว้ ศึกษารายละเอียดการจัดทำบทความฉบับเต็มได้จากภายในไฟล์ Template (ไทย|English) และ ข้อแนะนําสําหรับผู้เขียนบทความ

UPDATE (11 ม.ค. 65)  ผู้นำเสนอสามารถดาวน์โหลด template ได้จากหัวข้อ ประกาศรับบทความ >>> ดาวน์โหลด โดยศึกษาแนวทางการเขียนได้จากภายในไฟล์ template และ ข้อแนะนําสําหรับผู้เขียนบทความ


Conference Topics

1. Alternative Energy and Combustion (AEC)
2. Automotive, Aerospace and Marine Engineering (AME)
3. Applied Mechanics, Materials and Manufacturing (AMM)
4. Biomechanics and Bioengineering (BME)
5. Computation and Simulation Techniques (CST)
6. Dynamic Systems, Robotics and Controls (DRC)
7. Engineering Education (EDU)
8. Energy Technology and Management (ETM)
9. Thermal System and Fluid Mechanic (TSF)

บทความที่ได้รับการตอบรับและผ่านการนำเสนอแบบปากเปล่า (oral presentation) จะได้รับการเผยแพร่และจัดทำเป็นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) พร้อมทั้งได้รับประกาศนียบัตรโดยเจ้าภาพ
RJST

บทความที่ได้รับการคัดเลือกบางส่วน จะมีโอกาสได้รับเลือกเพื่อนำไปตีพิมพ์ใน
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งรัตนโกสินทร์
Rattanakosin Journal of Science and Technology : RJST

(TCI กลุ่ม 2)


Back to Top