รายชื่อคณะกรรมการจัดงาน

รศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง ที่ปรึกษา
ดร.อภิเสฎฐ์ สุวรรณสะอาด ที่ปรึกษา
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ปรึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ ที่ปรึกษา
ดร. ฐกัด เบญจเลิศยานนท์  ประธาน
รศ. ดร. จิระพล กลิ่นบุญ กรรมการ
ผศ. วิศิษฐ์ ลีลาผาติกุล กรรมการ
ผศ. ดร. ณัฐวุฒิ สุวรรณภูมิ กรรมการ
ผศ. ดร. รัฐศักดิ์ พรหมมาศ กรรมการ
ดร. นิวัฒน์  สุขสาม กรรมการ
ดร. ฤทธิพล จันทราษฎร์ กรรมการ
ดร. ภูวดล โพธิ์แดง กรรมการ
ผศ. ธนากร สุนทรวัฒน์ กรรมการ
ผศ. ดร.ชูศักดิ์ คีรีรัตน์ กรรมการ
ผศ. บุปผา วงษ์พันธุ์ทา กรรมการ
ผศ. คมสันต์ ทับชัย กรรมการ
ดร.ธีรินทร์ คงพันธุ์ กรรมการ
อ.ไชยยันต์ ทองสองยอด กรรมการ
อ.ทวีศักดิ์ รุ่งศักดิ์ทวีกุล กรรมการ
นางสาววรรณารัตน์ ประทุมสุวรรณ กรรมการ
นางสาวรสริน ซ่อนกลิ่น กรรมการ
นางสาวสุพิชฌาย์ แซ่ลิ้ม กรรมการ
นางสาวปรียาพร ล้ำเลิศ กรรมการ
นางสาวกมลทิพย์ ผิวเกลี้ยง กรรมการ
นางสาวณีตยา คูรัตนศิริ กรรมการ
นางสาวอินทิรา ไทยศรี กรรมการ
นางสาวสาทริศา อิสระกูล กรรมการ
นายธนะพัฒน์ พึ่งปาน กรรมการ
นายธนัชชา เทศพิทักษ์ กรรมการ
นายรัชชานนท์ ลิขิตธนานุกิจ กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีอมรเทพ อยู่คำ กรรมการ
นางสาวจันทิมา สายทอง กรรมการ
นางสาวพิชชาณี สุขจินดา กรรมการ
นางสาวจุฑารัตน์ รัสมี กรรมการ
นายพรชัย เจตานนท์ กรรมการ
นางสาวกัญญ์วรัชญ์ จันทร์หลง กรรมการ
นางอรไท สอนใจ กรรมการ
นางสุจรรยา เนตรแสงสี กรรมการ
นางสาวสุวิมล ฝ่ายดี กรรมการ
นายจักรพงศ์ ศรีบุญรอด กรรมการ
นางสาวสาวิตรี พรมบล กรรมการ
นางสาวอรนิตย์ เกตุนิล กรรมการ
นางสาวอมลพัชร ทับทอง กรรมการ
นางสาวสุพินกร ศุภชนะทรัพย์ กรรมการ
นายภานุวัต ฝอยทอง กรรมการ
นายณัฐวุฒิ สั่นสะท้าน กรรมการ
นายภาณุพงศ์ คุ้มครอง กรรมการ
นายเบญจมินทร์ เอกธงชัย กรรมการ
นายมงคลพัชร สวัสดี กรรมการ
นายทศพล สัควัฒนะ กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรี มณฑล ชาวบางพลี กรรมการ
นายเอกลักษณ์ ไทรทอง กรรมการ
นายสุรเดช ผลวัฒนะ กรรมการ
นายพีรโชติ เมืองช้าง กรรมการ
ดร. โศภิดา สังข์สุนทร กรรมการและเลขานุการ
นาง ปรารถนา กันดา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวฐิติมา คงรอด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นาย เสรี พันธ์ชาตรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย

ศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง นายกสมาคมฯ
รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร ที่ปรึกษา
รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ ที่ปรึกษา
ศ.ดร.สำเริง จักรใจ ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์ ที่ปรึกษา
ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ที่ปรึกษา
คุณมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ ที่ปรึกษา
คุณยุทธนา เจริญวงศ์ ที่ปรึกษา
ดร.พยุง ศักดาสาวิตร ที่ปรึกษา
คุณอภิชิต ล้ำเลิศพงศ์พนา ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล ที่ปรึกษา
รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ ที่ปรึกษา
รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ที่ปรึกษา
คุณจิรบูลย์ วิทยสิงห์ ที่ปรึกษา
พลตรีชูเกียรติ ช่วยเพชร ที่ปรึกษา
คุณทิณกร ผ่องลักษณา ที่ปรึกษา
รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข อุปนายก
ผศ.ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์ เลขานุการ
ผศ.ดร.วราคม เนิดน้อย เหรัญญิก
ผศ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ปฏิคม
อ.ดร.นพรัตน์ คำพร นายทะเบียน
อ.ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส ประชาสัมพันธ์
พล.อ.ท.ศ.ดร.นพพล หาญกล้า กรรมการ
รศ.ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด กรรมการ
รศ.ดร.ปรีชา การินทร์ กรรมการ
ศ.ดร.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร กรรมการ
ดร.โศภิดา สังข์สุนทร กรรมการ
รศ.ดร.คณิต วัฒนวิเชียร กรรมการ
รศ.ดร.อมรรัตน์ แก้วประดับ กรรมการ
รศ.ดร. อัญชสา ประมวลเจริญกิจ กรรมการ
ดร.สำเริง เนตรภู่ กรรมการ
อ.ดร.เทพฤทธิ์ ทองชุบ กรรมการ
ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ กรรมการ
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ เดไปวา กรรมการ

กรรมการสาขาวิชา (Technical Committee)

AEC ศ.ดร.สำเริง จักรใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
AME น.อ.ศ.ดร.นพพล หาญกล้า โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินรกษัตริยาธิราช
AMM รศ.ดร.วิทูร อุทัยแสงสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
BME รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
CST ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
DRC ศ.ดร.สุวัฒน์ กุลธนปรีดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ETM รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
TSF ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
EDU รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Back to Top