♦ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 เปิดรับผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่นำเสนอเนื้อหาที่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีนำสมัย ผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการ โดยในการประชุมวิชาการครั้งนี้ได้เปิดรับบทความวิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกลรวม 9 สาขา ดังต่อไปนี้

  1. Alternative Energy and Combustion (AEC)
  2. Automotive, Aerospace and Marine Engineering (AME)
  3. Applied Mechanics, Materials and Manufacturing (AMM)
  4. Biomechanics and Bioengineering (BME)
  5. Computation and Simulation Techniques (CST)
  6. Dynamic Systems, Robotics and Controls (DRC)
  7. Engineering Education (EDU)
  8. Energy Technology and Management (ETM)
  9. Thermal System and Fluid Mechanic (TSF)
Back to Top