Home Create New Account Online submission Login/Registrations
Anouncement :  


*** ชำระเงินลงทะเบียน ราคา Early Bird วันสุดท้ายคือ 14 มิถุนายน 2562 ***

*** ชำระเงินลงทะเบียน ราคาปกติตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ***


ดูตารางการนำเสนอได้ที่ :https://drive.google.com/file/d/1EdNp-3EVuOP1uQfiXftmAcKxABTaIPDO/view


ประกาศบทความที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ (อย่างไม่เป็นทางการ)

ผลการพิจารณาคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว และมีบทความที่ได้รับการคัดเลือกดังต่อไปนี้


1. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (TCI 1 และ ISSN 1686-9664) จำนวน 9 บทความ และมีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เพิ่มเติม 2000 บาทต่อ 1 บทความ

รหัสบทความ 0239 การตรวจสอบประสิทธิาพการไหลของวัสดุทางการเกษตรในสกรูลำเลียงโดยใช้วิธีวิเคราะห์อนุาคแบบไม่ต่อเนื่อง

รหัสบทความ 0021 Thermal Modeling of IC Packages by Using ANSYS Simulation

รหัสบทความ 0270 การศึกษาเชิงทดลองพฤติกรรมความร้อนและการต้านทานการไหลของการไหลแบบปั่นป่วนผ่านท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยการใส่ดิฟฟิวเซอร์ทรงกรวย

รหัสบทความ 0218 การศึกษาเชิงตัวเลขผลกระทบของความชื้นต่อจิตรกรรมฝาผนังในโบราณสถานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รหัสบทความ 0214 การศึกษาเชิงตัวเลขของการเผาไหม้มีเทนด้วย RNG k - ɛ Turbulence Eddy Dissipation Concept

รหัสบทความ 0213 การวิเคราะห์การผสมกันของพอลิแอลแล็กไทด์และพอลิดีแล็กไทด์ด้วยวิธีการหล่อฟิล์ม Characterization of Poly(L-lactide) and Poly(D-lactide) blends by solution casting process

รหัสบทความ 0073 การออกแบบระบบติดตามอุณหูมิเพื่อเหนี่ยวนาการออกดอกของต้นมะยงชิด

รหัสบทความ 0123 การศึกษาผลกระทบของการควบคุมอัตราการไหลของลมในระบบนิวเมติกในเครื่องเทถังเก็บน้ำนมดิบ

รหัสบทความ 0052 การจับความรู้สึกของคนจากใบหน้าด้วยเทคนิคปัญญาประดิษฐ์2. Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering (JRAME) สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย (ACI, TCI 1 และ ISSN 2229-2152) รับบทความเป็นาษาอังกฤษ จำนวน 10 บทความ และไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์

ทุกบทความที่ได้รับการคัดเลือกในวารสารนี้ ได้รับอีเมล์ชี้แจงรายละเอียดเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ หลังจากที่ผู้แต่งได้ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว (ในขั้นตอน camera-ready) ายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ท่านจะได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอย่างเป็นทางการและหนังสือตอบรับเข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ หากเลยกำหนดนี้ เจ้าาพขออนุญาตตัดสิทธิ์ท่าน และมอบสิทธิ์นี้ให้กับบทความลำดับต่อไป

**หมายเหตุ** ทุกบทความต้องเข้าร่วมการนำเสนอในงานประชุมวิชาการ และหลังจากเสร็จสิ้นงานประชุมวิชาการ เจ้าาพจะได้จัดส่งรายงานให้กับทางวารสารเพื่อออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ในวารสารและประสานงานในส่วนอื่นๆต่อไป

*** ข้อมูลธนาคารในการชำระเงิน หากท่านชำระเงินแล้ว ขอให้ท่านเข้าแจ้งข้อมูลการโอนเงินและข้อมูลการออกใบเสร็จ(าษาไทย) ในระบบ เพื่อรับการยืนยันจากเจ้าาพ ***

Bank Name: ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าขอนยาง

Account No.: 408-931691-9

Account Name: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เงินรับฝาก)


ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :http://www.tsme.org/me-nett/me-nett2019/


Name Date
เปิดรับบทคัดย่อผ่านทางระบบ online : 9 มกราคม - 22 มีนาคม 2562 (ขยายเวลา จาก 11 มี.ค. 2562) 29-March-2019 12:00 UTC+07:00
ประกาศรายชื่อบทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณา : 29 มีนาคม 2562 29-March-2019 23:59 UTC+07:00
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับเต็ม : 22 เมษายน 2562 22-April-2019 23:59 UTC+07:00
ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับเต็ม (รอบ 3) : 4 มิถุนายน 2562 : 04-June-2019 23:59 UTC+07:00
ขยายเวลาการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (รอบ 1) : 10 มิถุนายน 2562 10-June-2019 23:59 UTC+07:00
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้า : 1 พฤษาคม – 14 มิถุนายน 2562 14-June-2019 23:59 UTC+07:00
วันจัดงานประชุมวิชาการ : 2-5 กรกฎาคม 2562 02-July-2019 00:00 UTC+07:00


Browser Support
The numbers in the table specify the first browser version that fully supports the attribute.

Attribute
required 5.0 10.0 4.0
Download Download Download Download

 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44000 โทร 043-754316 ต่อ 3011
ผู้ประสานงานหลัก ผศ.ดร.นุชิดา สุวแพทย์(ประธานหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล) มือถือ : 086-8682998 E-mail : menett2562@gmail.com
ผู้ประสานงานด้านบทความ ผศ.ดร.ณัฐพล ูมิสะอาด มือถือ:089-9445285 E-mail: nattapol.poom@gmail.com LineID: dryingmsu