(กรุณาอ่านโดยละเอียด)

1.) การนำเสนอบทความงาน ME-NETT 2021 ในรูปแบบออนไลน์ จะนำเสนอผ่านโปรแกรม Zoom ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม zoom ได้ที่ https://zoom.us/download

2.) ผู้นำเสนอจะต้องเข้ามารอในห้องนำเสนอผลงานก่อนเวลาที่ session ของผู้นำเสนอจะเริ่มต้นอย่างน้อย 10 นาที (เช่น หากผู้นำเสนอลำดับแรกเริ่มต้นเวลา 13.00 น. ผู้นำเสนอทุกท่านใน session นั้นจะตัองมาออนไลน์ก่อนเวลา 12.50 น.)

3.) หากเมื่อถึงลำดับการนำเสนอของท่านแล้วไม่ปรากฏว่าท่านออนไลน์อยู่ในห้องประชุมเพื่อพร้อมสำหรับการนำเสนอ จะเลื่อนให้ผู้นำเสนอในลำดับถัดไปขึ้นทำการนำเสนอก่อน และหากสุดท้ายแล้วท่านไม่มาเข้าร่วมการนำเสนอใน Session นั้น จะถือว่าท่านไม่ได้มานำเสนอบทความและพิจารณาถอนบทความของท่านออกจากเล่ม Proceeding ของการประชุม

4.) ผู้นำเสนอผลงานมีเวลาในการนำเสนอผลงาน ผลงานละ 15 นาที และมีเวลาสำหรับการตอบคำถาม 5 นาที เป็นเวลารวมทั้งสิ้น 20 นาที

5.) ผู้นำเสนอผลงานทุกท่านจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลรายละเอียดการนำเสนอใน Link ด้านล่าง พร้อมทั้งอัพโหลดไฟล์คลิปวิดีโอการนำเสนอสำรองของท่าน เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินหากขณะที่ท่านพรีเซ้นท์เกิดปัญหาด้านอินเตอร์เนทและไม่สามารถพรีเซ้นท์ต่อได้ อย่างไรก็ตามหากผู้นำเสนอผลงานไม่สามารถกลับมาทันในช่วงเวลาตอบคำถามจะถือว่าผลงานดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานและจะพิจารณาถอนบทความของท่านออกจากเล่ม Proceeding ของการประชุม

หมายเหตุ คลิปการนำเสนอสำรองของท่าน จะต้องเป็นไฟล์ .mp4 ความละเอียดไม่เกิน 720p ความยาวไม่เกิน 15 นาที และต้องตั้งชื่อไฟล์ตามรหัสการนำเสนอบทความของท่าน เช่น AEC0001.mp4 TSF0002.mp4 และขอความร่วมมือให้อัพโหลดไฟล์ภายวันที่ 18 กรกฎาคม 2564

Link สำหรับกรอกข้อมูลการนำเสนอและอัพโหลดคลิปสำรอง

https://forms.gle/s1peGvW2aswDZFP39

 : ::กติกาการนำเสนอบทความ (pdf):: :