หัวข้อการประชุม

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 เปิดรับผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่นำเสนอเนื้อหาที่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีนำสมัย ผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการ โดยในการประชุมวิชาการครั้งนี้ได้เปิดรับบทความวิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกลรวม 10 สาขา ดังต่อไปนี้

1.

Innovation for Sustainable Development (ISD)

2.

Alternative Energy and Combustion (AEC) 

3.

Automotive Aerospace and Marine Engineering (AME)

4.

Applied Mechanics, Material and Manufacturing (AMM)

5.

Biomechanics and Engineering  (BME)

6.

Computation and Simulation Techniques (CST)

7.

Dynamic System, Robotics and Controls (DRC)

8.

Energy Technology and Management (ETM)

9.

Thermal System and Fluid Mechanic (TSF)

10

Engineering Education for Sustainable Development (EDU)