กำหนดการส่งบทความ

 

เปิดรับบทคัดย่อผ่านทางระบบออนไลน์

 

  • 5 มกราคม 2567 – 5 เมษายน 2567

      เปิดรับบทคัดย่อผ่านระบบออนไลน์

  • 19 เมษายน 2567

      ประกาศรายชื่อบทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณา

  • 17 พฤษภาคม 2567

      วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับเติม

  • 10 มิถุนายน 2567

     ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับเต็ม

  • 17 มิถุนายน 2567

     วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์

  • 1 กรกฎาคม 2567

      วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 

  • 16 – 19 กรกฎาคม 2567

      วันจัดงานการประชุมวิชาการ

 

*หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม