HOME

We are proud to inform you that Wora Wana Hua Hin has recently reopened and has undergone changes to ensure our guests' utmost safety and enjoyment. Please feel free to watch the steps we’ve taken to look after your well-being.

โพสต์โดย Wora Wana Hua Hin เมื่อ วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2020

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ได้เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2530 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษา ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านวิชาการและวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการฯ (ME-NETT2020) ครั้งที่ 34 ในปี พ.ศ.2563 ร่วมกับสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย และนับเป็นโอกาสอันดีในการร่วมฉลองครบรอบ 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้กำหนดแนวคิดหลักคือ “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ “Innovation for Sustainability” ดังนั้น งานวิจัยที่เผยแพร่ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ จะได้แสดงศักยภาพของนักวิจัยไทยและร่วมสร้างเครือข่ายวิศวกรเครื่องกลไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นสืบไป

Our official sponsors