SCHEDULE

 • เปิดรับบทคัดย่อผ่านทางระบบ Online

  • 6 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2563  9 มีนาคม 2563
 • ประกาศรายชื่อบทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณา

  • 16 มีนาคม 2563
 • วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับเต็ม (Full Paper)

  • 30 เมษายน 2563 15 พฤษภาคม 2563 22 พฤษภาคม 2563 (สำหรับการนำเสนอแบบออนไลน์)
 • ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับเต็ม

  • 1 มิถุนายน 2563 10 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563
 • วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Camera-ready manucsript)

  • 15 มิถุนายน 2563 26 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้า (Early Bird)

  • 11 พฤษภาคม – 22 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563 3 กรกฎาคม 2563
 • วันจัดงานประชุมวิชาการ