ประชาสัมพันธ์จากทางผู้จัดงาน

UPDATE (23 ก.ค. 65)  ชมพิธีเปิด ME-NETT 2022 ย้อนหลัง Click

UPDATE (22 ก.ค. 65)  ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมงาน "การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36" ทำแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป Click


UPDATE (19 ก.ค. 65)  เอกสารประกอบการนำเสนอการบรรยาย
  • "นวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่วิถีชีวิตถัดไป" โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจํานงค์ Click
  • “การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. (พ.ศ.2564)” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช Click


step

Conference Topics

1. Alternative Energy and Combustion (AEC)
2. Automotive, Aerospace and Marine Engineering (AME)
3. Applied Mechanics, Materials and Manufacturing (AMM)
4. Biomechanics and Bioengineering (BME)
5. Computation and Simulation Techniques (CST)
6. Dynamic Systems, Robotics and Controls (DRC)
7. Engineering Education (EDU)
8. Energy Technology and Management (ETM)
9. Thermal System and Fluid Mechanic (TSF)

บทความที่ได้รับการตอบรับและผ่านการนำเสนอแบบปากเปล่า (oral presentation) จะได้รับการเผยแพร่และจัดทำเป็นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) พร้อมทั้งได้รับประกาศนียบัตรโดยเจ้าภาพ
RJST

บทความที่ได้รับการคัดเลือกบางส่วน จะมีโอกาสได้รับเลือกเพื่อนำไปตีพิมพ์ใน
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งรัตนโกสินทร์
Rattanakosin Journal of Science and Technology : RJST

(TCI กลุ่ม 2)


Back to Top