กำหนดการส่งบทความ

เปิดรับบทคัดย่อผ่านทางระบบ Online
9 มกราคม – 11 มีนาคม 2565 .. 31 มีนาคม 2565

ประกาศรายชื่อบทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณา
29 มีนาคม 2565 ............. 7 เมษายน 2565

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับเต็ม
22 เมษายน 2565 ............. 6 พฤษภาคม 2565

ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับเต็ม
22 พฤษภาคม 2565........9 มิถุนายน 2565....... 20 มิถุนายน 2565

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์
3 มิถุนายน 2565 ........ 14 มิถุนายน 2565........24 มิถุนายน 2565

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้า (Early Bird)
1 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2565... 1 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2565

วันจัดงานประชุมวิชาการ
19 -22 กรกฎาคม 2565

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Back to Top