การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36
The 36th Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand


     การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
     ในปี พ.ศ. 2565 นี้ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 (ME-NETT 36) ร่วมกับสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย โดยในการจัดงานครั้งนี้ได้กำหนดหัวข้อหลักคือ “นวัตกรรมสู่วิถีชีวิตถัดไป” หรือ “The Next Normal Innovation” ที่สื่อถึงนวัตกรรมสมัยใหม่ที่ชาญฉลาด อันส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่ของสังคมยุคปัจจุบันจนนำไปสู่วิถีชีวิตที่ต้องใช้นวัตกรรมเหล่านี้เป็นปกติวิสัยในยุคสมัยถัดไป
     จึงใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อแสดงศักยภาพของนักวิจัยไทยและร่วมสร้างเครือข่ายวิศวกรเครื่องกลไทยให้เข็มแข็งยั่งยืนยิ่งขึ้นสืบไป

Back to Top