หัวข้อการประชุมฯ

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 เปิดรับผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่นำเสนอเนื้อหาที่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีนำสมัย ผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการ โดยในการประชุมวิชาการครั้งนี้ได้เปิดรับบทความวิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกลรวม 9 สาขา ดังต่อไปนี้

1. Alternative Energy and Combustion (AEC)
2. Automotive, Aerospace and Marine Engineering (AME)
3. Applied Mechanics, Materials and Manufacturing (AMM)
4. Biomechanics and Bioengineering (BME)
5. Computation and Simulation Techniques (CST)
6. Dynamic Systems, Robotics and Controls (DRC)
7. Engineering Education (EDU)
8. Energy Technology and Management (ETM)
9. Thermal System and Fluid Mechanic (TSF)
บทความที่ได้รับการตอบรับและผ่านการนำเสนอแบบปากเปล่า (oral presentation) จะได้รับการเผยแพร่และจัดทำเป็นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) พร้อมทั้งได้รับประกาศนียบัตรโดยเจ้าภาพ
RJST

บทความที่ได้รับการคัดเลือกบางส่วน จะมีโอกาสได้รับเลือกเพื่อนำไปตีพิมพ์ใน
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งรัตนโกสินทร์
Rattanakosin Journal of Science and Technology : RJST

(TCI กลุ่ม 2)

Back to Top